©oa Akademija / Shoah Academy

Logo ejf

Sponzori

Programe ©oa akademije potpomogli su:
 
Predstavnik ¾idovske nacionalne manjine Grada Zagreba

®idovska opæina Zagreb

European Jewish Fund